شعبه اول: خیابان آزادی، تقاطع آذربایجان، روبروی مترو شادمان، ساختمان پزشکان فجر، طبقه اول

شعبه دوم: میدان شهدا، ابتدای خیابان پیروزی، پلاک 1164، طبقه فوقانی مرکز تصویربرداری نگار آزما

نوبت گیری 09039290599

ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ عصب ﺗﯿﺒﯿﺎل (ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل)

فهرست موضوعات

ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل (TTS) را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽاز ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎدگي ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗرار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ي آن در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل تعریف کرد. از ﻧﻈرآﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺒﺮي-اﺳﺘﺨواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻠﻒ قوزك داﺧﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن را رﺑﺎط و ﮐﻒ آن را ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﺧﻠفي ساق پا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. شاخه هاي آن شامل عصب رساني به حس كف پا و عضلات كف پا مي باشد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ TTS را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  1. ﺗﺮوﻣﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
  2. ﺗﻮده ﯾﺎ ﺿا ﯾﻌﺎت ﻓﻀﺎﮔﯿﺮ
  3. ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ
  4. ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻔﺼﻞ ﯾﺎ تغییرات ساختاری آن

ﻋﻼئم ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درد ﯾﺎ گزگز ﻫﻤرا ه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﮐﻒ ﭘﺎ  ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. درد ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل، ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﺳﻮزش ﯾﺎ درد ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درد ﺿرﺑﺎﻧﺪا ر، ﮐﺮا ﻣﭗ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد. و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ درد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎق ﭘﺎ  ﮔﺴﺘﺮش پيدا ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ اﻏﻠﺐ با اﯾﺴﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ راه رﻓﺘﻦ  ﺗﺸﺪيد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﺑﺪﺗﺮﮔﺮدد. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ TTS، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃرﻓﻪ  ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

تشخیص


نوار عصب وعضله، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎ ري ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ TTS ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﻮﯾرﺑﺮداري  MRI ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮده ﻫﺎي  ﻓﻀﺎﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎ ر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل در داﺧﻞ ﺗوﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در TTS ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻔﯿﺪ د ر اداﻣﻪ ﻣﻌﺎ ﯾنه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣنا ﺳﺐ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

درمان


ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ عصب ﺗﯿﺒﯿﺎل (ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل)

درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎي ضداﻟﺘﻬﺎب و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﯾﮏ داروي ضد درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺑﺎﭘﻨﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دراﮐﺜﺮ ﻣوارد TTS ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي  ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي ﺣﻤﺎ ﯾﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن درد ﻣﺰﻣﻦ در TTS ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ، ﺧﺼﻮ ﺻﺎ د ر ﻣﻮاردي ﮐﻪ نیاز به ﺟﺮاﺣﯽ وﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑ ﺎﺷﺪ.

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮا ﭘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮا ﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب ، ﻣﺎﺳﺎژﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮك ﺑﺎ ﻓﺖ اﺳﮑﺎر، ﺣﺴﺎ ﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ، و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ورزﺷﻬﺎي ﮐﺸﺸﯽ عضلات ساق پا ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨنده ﻣﻮ ﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻮري درﺗﻮرم و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ، اﻃﺮاف ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل ﮔﺮدد.  که این کار باید توسط متخصص مربوطه و چه بهتر که با هدایت سونوگرافی انجام شود. در صورت عدم پاسخ به درمان های انجام شده، جراحی برای آزادسازی عصب توصیه می شود.

مقالات مرتبط