ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ عصب ﺗﯿﺒﯿﺎل (ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل)

ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل (TTS) را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎدگي ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗرار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ي آن در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل تعریف کرد. از ﻧﻈرآﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺒﺮي-اﺳﺘﺨواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻠﻒ قوزك داﺧﻠﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن را رﺑﺎط و ﮐﻒ آن را ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﺧﻠفي ساق پا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. شاخه هاي آن شامل عصب رساني به حس كف پا و عضلات كف پا مي باشد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ TTS را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  1. ﺗﺮوﻣﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
  2. ﺗﻮده ﯾﺎ ﺿا ﯾﻌﺎت ﻓﻀﺎﮔﯿﺮ
  3. ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ
  4. ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺎ تغییرات ساختاری آن

ﻋﻼئم ﺑﯿﻤﺎر، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درد ﯾﺎ گزگز ﻫﻤرا ه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﮐﻒ ﭘﺎ  ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. درد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﻪ ﺻﻮ رت ﺳﻮزش ﯾﺎ درد ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درد ﺿرﺑﺎﻧﺪار، ﮐﺮاﻣﭗ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد. و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ درد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎق ﭘﺎ  ﮔﺴﺘﺮش پيدا ﮐﻨﺪ. ﻋﻼﺋﻢ اﻏﻠﺐ با اﯾﺴﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ راه رﻓﺘﻦ  ﺗﺸﺪيد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﺑﺪﺗﺮﮔﺮدد. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ TTS، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃرﻓﻪ  ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

تشخیص


نوار عصب وعضله، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ TTS ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﻮﯾرﺑﺮداري  MRI ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻓﻀﺎﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل در داﺧﻞ ﺗوﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در TTS ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻔﯿﺪ د ر اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﯾنه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣناﺳﺐ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

درمان


ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ عصب ﺗﯿﺒﯿﺎل (ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل)

درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎي ضداﻟﺘﻬﺎب و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ داروي ضد درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺑﺎﭘﻨﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣوارد TTS ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺗﺎ ۶ ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن درد ﻣﺰﻣﻦ در TTS ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ نیاز به ﺟﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎب، ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮك ﺑافت اﺳﮑﺎر، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ، و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزﺷﻬﺎي ﮐﺸﺸﯽ عضلات ساق پا ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨنده ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﯾﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻮري در ﺗﻮرم و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ، اﻃﺮاف ﻋﺼﺐ ﺗﯿﺒﯿﺎل ﮔﺮدد.  که این کار باید توسط متخصص مربوطه و چه بهتر که با هدایت سونوگرافی انجام شود. در صورت عدم پاسخ به درمان های انجام شده، جراحی برای آزادسازی عصب توصیه می شود.

ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ عصب ﺗﯿﺒﯿﺎل (ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎرﺳﺎل)
فهرست مطالب
مشاوره رایگان
×نوبت گیری در واتساپ